Umowy Usług

Umowa świadczenia usługi księgowej

Umowa o świadczenie usługi księgowej

Pomiędzy:

Osobą lub podmiotem posiadającym osobowość prawną o danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu www.handytax.co.uk lub na adres należącej do serwisu poczty elektronicznej, lub inny uzgodniony sposób zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ

a

Biurem Księgowym HandyTax Limited będącym

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ

§1.

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi poprzez przesłanie stosownego formularza za pośrednictwem serwisu www.handytax.co.uk lub inny uzgodniony sposób

 2. Zleceniobiorca po przyjęciu zlecenia zobowiązuje się do rzetelnego wykonania usługi.

 3. Zleceniobiorca może żądać zapłaty depozytu w wysokości do 100% ustalonej kwoty wynagrodzenia przed ukończeniem zlecenia

§2.

 1. Usługa będzie wykonywana na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę. Rodzaj i ilość niezbędnych danych i dokumentów jest uzależniony od rodzaju usługi.

 2. Zleceniodawca powinien przekazać kompletne dane i dokumenty niezbędne do wykonania usługi.

 3. Zleceniodawca powinien przekazać wymagane dane i dokumenty Zleceniobiorcy elektronicznie w formie wypełnionych ankiet elektronicznych i skanów dokumentów lub tradycyjnie kurierem/pocztą.

§3.

 1. W razie wyrządzenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę szkody przy wykonywaniu czynności wynikających z niniejszej umowy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych Prawem.

 2. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za brak lub nieterminowe wykonanie usługi zostaje wyłączona, jeżeli Zleceniodawca nie wypełni postanowień §2, niniejszej umowy w terminie pozwalającym na jej rzetelne wykonanie przy dołożeniu zwyczajnych starań.

 3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona, jeżeli Zleceniodawca doprowadzi Zleceniobiorcę do błędu, przekazując dane i/lub dokumenty opisujące fakty w sposób niezgodny z zaistniałym stanem faktycznym, pomijające stan faktyczny lub potwierdzające nieprawdę.

 4. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona, jeżeli wina leży po stronie osób trzecich poprzez ich działanie lub zaniechanie – urzędy pocztowe, firmy kurierskie, urzędy państwowe itp.

 5. Zleceniodawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych danych i dokumentów.

 6. W razie wyrządzenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę szkody w związku z niniejszą umową Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych Prawem.

§4.

 1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy na każdym jej etapie bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać częściowego wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy i poniesionych kosztów.

 2. W przypadku opłat cyklicznych jednorazowa zaległość w opłacie za wykonywaną usługę może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i nie wymaga żadnych dodatkowych powiadomień.

 3. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie należy się wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej usługi.

§5.

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę co jest określone w załączniku do niniejszej umowy i nie wymaga składania dodatkowych podpisów.

 2. W przypadku nieprzyjęcia zlecenia dane przekazane przez Zleceniodawcę zostają usunięte.

 3. Umowa jest zawarta na czas trwania usługi.

§6.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

Załączniki

 1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia – przesłane na adres Zleceniodawcy przez Biuro po przyjęciu Zlecenia.

 2. Dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Umowa świadczenia usług udostępnienia adresu – Wirtualne Biuro

Umowa o świadczenie usługi wynajmu adresu

Pomiędzy:

Osobą lub podmiotem reprezentowanym przez Osobę o danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu www.handytax.co.uk lub na adres należącej do serwisu poczty elektronicznej lub inny uzgodniony sposób zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ

a

Biurem Księgowym HandyTax Limited będącym zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ

§1.

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi wynajmu adresu poprzez przesłanie stosownego formularza za pośrednictwem serwisu www.handytax.co.uk lub inny uzgodniony sposób.

 2. Zleceniobiorca po przyjęciu zlecenia zobowiązuje się do rzetelnego wykonania usługi.

 3. Zleceniobiorca może żądać zapłaty depozytu w wysokości do 100% ustalonej kwoty wynagrodzenia przed ukończeniem zlecenia

§2.

 1. Usługa będzie wykonywana na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę.

 2. Zleceniodawca powinien przekazać Zleceniobiorcy kompletne dane i dokumenty niezbędne do wykonania usługi elektronicznie w formie wypełnionych ankiet elektronicznych i skanów dokumentów lub tradycyjnie kurierem/pocztą.

§3.

 1. W razie wyrządzenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę szkody przy wykonywaniu czynności wynikających z niniejszej umowy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych Prawem.

 2. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za brak lub nieterminowe wykonanie usługi zostaje wyłączona, jeżeli Zleceniodawca nie wypełni postanowień §2, niniejszej umowy w terminie pozwalającym na jej rzetelne wykonanie przy dołożeniu zwyczajnych starań.

 3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona, jeżeli Zleceniodawca doprowadzi Zleceniobiorcę do błędu, przekazując dane i/lub dokumenty opisujące fakty w sposób niezgodny z zaistniałym stanem faktycznym, pomijające stan faktyczny lub potwierdzające nieprawdę.

 4. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona, jeżeli wina leży po stronie osób trzecich za których działanie lub zaniechanie Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności – urzędy pocztowe, firmy kurierskie, urzędy państwowe itp.

 5. Zleceniodawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych danych i dokumentów.

 6. W razie wyrządzenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę szkody w związku z niniejszą umową Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych Prawem.

§4.

 1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy na każdym jej etapie bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać częściowego wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy i poniesionych kosztów.

 2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym gdy Zleceniodawca złamie postanowienia §6 niniejszej umowy. W takim przypadku opłata nie podlega zwrotowi.

 3. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie należy się wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej usługi.

§5.

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę potwierdzonego poprzez przesłanie załącznika do niniejszej umowy  lub od dnia podpisania umowy.

 2. W przypadku nieprzyjęcia zlecenia dane przekazane przez Zleceniodawcę zostają zarchiwizowane.

 3. Umowa jest zawarta na czas trwania usługi – 1 rok z możliwością przedłużenia  na następny okres.

§6.

 1. Usługa Wirtualnego Biura uprawnia wyłącznie do udostępnienia adresu do kontaktów z instytucjami państwowymi – Companies House, HMRC, Policja itp.
 2. Usługa Wirtualnego Biura nie uprawnia: do wykorzystywania w celach biznesowych jako adres fizycznego prowadzenia działalności, kontaktów z kontrahentami, spraw sądowych, windykacyjnych, celnych itp; jako podstawa do ubiegania się o zasiłki, dofinansowania, granty itp; działań sprzecznych z obowiązującym prawem, jako miejsce czasowego lub trwałego pobytu/zamieszkania.

§7.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

Załączniki

 1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia – przesłane na adres Zleceniodawcy przez Biuro po przyjęciu Zlecenia.