Umowy Usług

Umowa świadczenia usługi księgowej

Umowa o świadczenie usługi księgowej

Pomiędzy:

Osobą lub podmiotem posiadającym osobowość prawną o danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu www.handytax.co.uk lub na adres należącej do serwisu poczty elektronicznej, lub inny uzgodniony sposób zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ

a

Biurem Księgowym HandyTax Limited (zarejestrowanym w Companies House – 09874043) będącym

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ

§1.

 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi poprzez przesłanie stosownego formularza za pośrednictwem serwisu www.handytax.co.uk lub inny uzgodniony sposób

 2. Zleceniobiorca po przyjęciu zlecenia zobowiązuje się do rzetelnego wykonania usługi.

 3. Zleceniobiorca może żądać zapłaty depozytu w wysokości do 100% ustalonej kwoty wynagrodzenia przed ukończeniem zlecenia

§2.

 1. Usługa będzie wykonywana na podstawie danych i dokumentów przekazanych przez Zleceniodawcę. Rodzaj i ilość niezbędnych danych i dokumentów jest uzależniony od rodzaju usługi.

 2. Zleceniodawca powinien przekazać kompletne dane i dokumenty niezbędne do wykonania usługi.

 3. Zleceniodawca powinien przekazać wymagane dane i dokumenty Zleceniobiorcy elektronicznie w formie wypełnionych ankiet elektronicznych i skanów dokumentów lub tradycyjnie kurierem/pocztą.

§3.

 1. W razie wyrządzenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę szkody przy wykonywaniu czynności wynikających z niniejszej umowy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych Prawem.

 2. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy za brak lub nieterminowe wykonanie usługi zostaje wyłączona, jeżeli Zleceniodawca nie wypełni postanowień §2, niniejszej umowy w terminie pozwalającym na jej rzetelne wykonanie przy dołożeniu zwyczajnych starań.

 3. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona, jeżeli Zleceniodawca doprowadzi Zleceniobiorcę do błędu, przekazując dane i/lub dokumenty opisujące fakty w sposób niezgodny z zaistniałym stanem faktycznym, pomijające stan faktyczny lub potwierdzające nieprawdę.

 4. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy zostaje wyłączona, jeżeli wina leży po stronie osób trzecich poprzez ich działanie lub zaniechanie – urzędy pocztowe, firmy kurierskie, urzędy państwowe itp.

 5. Zleceniodawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rzetelność przekazanych danych i dokumentów.

 6. W razie wyrządzenia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę szkody w związku z niniejszą umową Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych Prawem.

§4.

 1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy na każdym jej etapie bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorca może żądać częściowego wynagrodzenia adekwatnego do wykonanej pracy i poniesionych kosztów.

 2. W przypadku opłat cyklicznych jednorazowa zaległość w opłacie za wykonywaną usługę może skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i nie wymaga żadnych dodatkowych powiadomień.

 3. Zleceniobiorca może odstąpić od umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyn. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie należy się wynagrodzenie z tytułu przedmiotowej usługi.

§5.

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu przyjęcia zlecenia przez Zleceniobiorcę o czym Zleceniodawca będzie poinformowany poprzez załącznik do niniejszej umowy lub inny skuteczny sposób  i nie wymaga składania dodatkowych podpisów.

 2. W przypadku nieprzyjęcia zlecenia dane przekazane przez Zleceniodawcę zostają zachiwizowane.

 3. Umowa jest zawarta na czas trwania usługi.

§6.

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.